Test

    .Monday 19:00 to 22:30Tuesday 19:00 to 22:30Wednesday 19:00 to 22:30Wednesday 19:00 to 22:30Thursday 19:00 to 22:30